Myrvold

LEVD LIV

 

Johan Myrvold ble født på Godøynes i Bodin kommune 30.1.1880. Han var eldst i søskenflokken, og overtok som voksen gården etter foreldrene.

Som ung drev han fiske og vasket malm i Sulitjelma.

Han giftet seg med Jonette i 1906 og drev sammen med henne og barna gårdsbruket. Han hadde dessuten hang til å selge, og fikk i 1921 tillatelse til å drive omførselshandel med bøker i distriktet. Denne geskjeften utvidet han senere (ca. 1928) til å omfatte et større vareutvalg som skrivepapir, blyanter, sømtilbehør og pyntesaker av ymse slag. Før jul solgte han julekort, og til sommeren konfirmasjonskort. Han solgte også heimeproduserte varer. Kona Jonette og døtrene produserte strikkevarer, etter hvert også maskinproduserte varer da det ble kjøpt strikkemaskin. Familien leverte også strikkeprodukter til forhandler i Oslo.

Myrvold reiste for det meste rundt i Salten, men vi finner også spor etter turer til Helgeland. Han gikk og syklet med skreppekofferten sin, og noen ganger leide han bilskyss. Alt er nøye dokumentert i arkivet. Myrvold drev handelen sin til 1957 da han måtte slutte på grunn av sviktende helse. Han døde i 1959. (kilde: Arkiv i Nordland)

 

Vi skal her følge sporene etter en nordlending som levde før oss. Informasjonen finnes i offentlige og private arkiver. Sporene gir oss til sammen et bilde av en av våre nære forfedre.

Denne historien om Johan og hans liv er satt sammen på egen nettside hos og av Arkiv i Nordland.

Johan Myrvold og Otto Engmo, med familier.

Levd liv

 

Johan Kornelius Myrvold ble født en januardag i 1880 på en husmannsplass på Godøynes i Bodø.

Myrvold sikret systematisk sine spor. Hans etterkommere bevarte dem. Derfor er det her mulig å fortelle om hans innholdsrike liv.

Johan Myrvold
Jonette Myrvold

1880

 

I 1880-åra var jordbruk og fiske det som gav utkomme til størsteparten av den yrkesaktive befolkning i Nordlands amt.

I følge folketellingen av 1891 hadde nesten 80 prosent av den mannlige yrkesaktive befolkningen over 15 år jordbruk/fiske som hoved- eller eneyrke.

Myrvolds bolig midt i bildet
Komfirmasjon

Johan ble født 30. januar 1880. Han var den eldste av seks søsken. Foreldrene var Ole Johan Johannesen og Maren Kristendatter fra Skjerstad kommune.

De giftet seg 19. juli 1877. Den 17. januar 1879 inngikk Peder Jensen kontrakt med far Ole om "at have sine Huse staaende paa min grunn paa Godønes". Familienflyttet til Godøynes.

Sildefiske på Hopen i Bodin.

1896 - Lofotfisket ga arbeid. Lauskar på fiskemottak

 

Hver vinter strømmet tusenvis av fiskere til Lofoten for å ta del i lofotfisket. Vinterfiske etter gytetorsk (skrei) har historiske røtter helt tilbake til sagatiden. På 1800-tallet var lofotfisket

en av de viktigste inntektskildene til folk i Nordland. I 1896 deltok vel 32000 fiskere.

Postkort fra Røst
Henningsvær 1878

Som barn flest på den tiden måtte Johan Myrvold hjelpe til på gården hjemme og så klippfiskbergene i bygda.

Som unggutt dro han og faren på sildefiske på Saltenfjorden.

Senere ble det vinterfiske på Lofothavet og på Finnmarkskysten.

Der var han mannskap på større båter fra distriktet.

Sildefiske på Hopen i Bodin.

1899 - Industrien vokste fram. Arbeidsmann i Sulitjelma

 

I 1890-årene flyttet tyngdepunktet i bergverksdriften nordover. I år 1900 sto Nordland for nesten halvparten av samlet produksjonsverdi. Sulitjelma Gruber var størst av bedriftene

i bergverksfylket Nordland. På høyden ble selskapet regnet som Europas mest moderne, og Norges nest største bedrift.

Postkort fra Røst
Henningsvær 1878

Som ung var Johan på arbeid i Sulitjelma sammen med broren og faren. Han kombinerte sesongfiske med malmvasking.

Dokumentene forteller at han tidlig ble plaget med helsa. Hardt arbeid på fiskebåten og i Sulis var nok medvirkende årsak til problemer med muskler og ledd.

Sildefiske på Hopen i Bodin.

1906 - Utvandring til Amerika. Johan gifter seg

 

I hundreåret 1825-1925 forlot rundt 800.000 nordmenn landet og slo seg ned i Amerika. Utvandringen gikk i tre store bølger. I 1866-1873 dro over 110.000 mennesker, i 1873-1893 dro 293 000, og i 1901-1910, var det nær 200 000 utvandrere. Det fleste som emigrerte fra

Nord-Norge, dro med den siste bølgen.

Postkort fra Røst
Henningsvær 1878

Den 31. oktober 1906 giftet Johan seg medJonette Maianne Johansen.Sammen fikk de tre barn.

I 1907 reiste Johans bror Bernhard til Amerika med dampskipet "Ivernica". Gjennom flere brev kan vi følgehans liv i et fremmed land.

Bernhard giftet seg med norskættede Lena i 1910. Bernhard sendte tidlig penger hjem til familien. I 1925 besøkte Bernhard

med familie Godøynes.

Sildefiske på Hopen i Bodin.

1920 - Trange tiår - En kramkar med ryggsekk.

 

I de harde tjue- og tredveåra opplevde næringslivet en økonomisk krise. Den rammet både jordbruk, fiskerier og industri. På det meste var over 100 000 mennesker uten fast arbeid. Folk måtte ofte ta det arbeidet som ble tilbudt. Mange forsøkte å starte sin egen virksomhet.

Postkort fra Røst
Henningsvær 1878

Johan fikk i 1920 tillatelse til å drive omførselshandel med bøker i distriktet. Så utvidet han vareutvalget til å omfatte skrivesaker, sømtilbehør, pyntesaker m.m. Han solgte også strikke-

varer, etter hvert også maskinproduserte på innkjøpt strikkemaskin.

Johan reiste mest i Salten. Han besøkte også Helgeland.

Han gikk og syklet med skreppekofferten sin. Noen ganger leide han bilskyss. Handelsvirksomhet og gårdsdrift la livsgrunnlaget for familien Myrvold.

Sildefiske på Hopen i Bodin.

2004 - Johan Myrvolds liv blir"gjenoppdaget"

 

Etter Johan Myrvolds død ryddet familien ut av gammelstua på Godøynes. De fant mange spor etter Johan og Jonettes liv. Gamle møbler og gjenstander, brev, dokumenter og fotografier som knyttet fortid og nåtid sammen.

Postkort fra Røst
Henningsvær 1878

Familien forsto at mye av dette var verdifullt materiale som kunne kaste lys over slektshistorien. Myrvolds barnebarn, Marit Olsen, tok et

spesielt ansvar. Mange dokumenter og bilder ble skannet, og medlemmer av familien har fått tykke permer med kopier av familiehistorien. Det meste av papirdokumentene bl avlevert til

Arkiv i Nordland. Materialet er nå blitt en viktig del av historien til

familien Myrvold – og vår felles historie.

Noen flere bilder etter Myrvold

Mer kommer snart

En stor del av innholdet her er laget av og lagret hos: http://arkivinordland.no

LOCATION MAP