Sajltværingsvisa

Tekst.Julius Moe. Melodi Ivar Klæboe.

Vi må arbej hardt om dajen,

vi som bor mæ Sajltenfjord,

Gratis kjæm inkj mat i majen.

Gratis kjæm inkj drekk på bord.

Nåkker fijnn si fø på sjyen,

ajnner slit mæ græv å spætt.

Ajnner heiman’ fer åt byen,

førr å få fameljen mætt.

Her i Sajlten.

 

Mæn vi kajnn då ta ejtt bløytan,

å ejnn fæst ejnn gång i blajnnt.

Vi i Sajlten tål ejtt støytan,

førr vi drekk oss på ejnn kajnt.

Dar e liv, dar e spasasi,

dar e brejnnevin i flæng.

Bi vi rekti oppstanasi,

fer vi ut på kvijnnfolkstæng.

Her i Sajlten.

 

Då må du vær stø på stættan,

å vær uten ott å ank.

Ska du hajll kommærs mæ knættan,

træng du hau a kalemank.

Når du vekjen vell kalfater,

fresk på levra må du vær.

Hejll så bi di snøsk å nater,

grin åt kvart ejtt grep du gjær.

Her i Sajlten.

 

Vekjen e så Nordlajnnsjækta,

sægla bæst mæ moti majnn.

Gje du morrabønna drækta,

manover du snoft pujnn lainn.

Å te slut du væl de kjærring,

som du, skjekken tru, ha tøvd.

Båt vi kjøp i vårres fjæring,

føst når grujnndi hån e prøvd.

Her i Sajlten.

I di goe gammeldagan,

då folk sjøl branjnn da di trængt

haur du inkje mange klagan

over dyr å dåli skjænk.

Vell idag du ha et fæstan,

må du kjøp ejtt blåsurt blæng.

Ska du drekk de hejlt på læstan,

træng du då ejnn ofs mæ pæng.

Her i Sajlten.

 

Mæn vi grei oss, beiskanlari,

om vi træng ejnn pelleknark.

Vi i Sajlten e innmari.

Vi står ajller fast førr karsk.

Nåkker får resæft åt kua.

Ajnner har en magsjuk hæst.

Ajnner brejnn ejnn slørk i bua,

når at tøsten gnæg som væst.

Her i Sajlten.

 

Skål førr oss i gamle Sajlten.

Sejnt vi ramla ujnner bord.

Om så alkaholgehajlten

førr ajl ajnner bi før stor.

Ta ejnn støyt å vær inkj skjælven.

Vi ska røys dejnn føst så dætt.

Å vi ror nok heim på kvælven,

om da sku gå rejnt besætt.

Her i Sajlten.

 

 

Kilde: Origo